MUĞLA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Yönetim Kurulumuzun 30/01/2017 tarihli toplantısında  almış olduğu karar gereğince ;

Birliğimizin,5.Olağan Genel Kurul toplantısı, 03.03.2017 Cuma günü Birliğimizin Muslihittin Mah. Cemal Karamuğla Sok.No:100 Menteşe / MUĞLA adresindeki toplantı salonunda saat: 10:00’ da aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 11.03.2017 Cumartesi  günü saat 10:00 da  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi “Atatürk Kültür Merkezinde”  çoğunluk aranmaksızın yapılmasına  oy birliği ile karar verilmiştir.

Aşağıdaki gündem maddeleri üyelerimize ilanen duyurulur.

GÜNDEM

 • Açılış ve Yoklama,
 • Divan Heyetinin Seçimi ve Divan Heyetine imza yetkisinin verilmesi,
 • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 • Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,
 • 2015-2016- yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi,
 • 2015-2016- yıllarına ait Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi,
 • 2015-2016- yıllarına ait Bilançolar ve Kar-Zarar Cetvellerinin okunması ve görüşülmesi,
 • 2015-2016 Yılı Yönetim kurulu çalışma raporu,denetim kurulu çalışma raporu,bilanço ve kar-zarar cetvelinin ibrası
 • 26/08/2016 tarihli 29813 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ‘’Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri çerçevesinde hazırlanan Muğlaİli Arı Yetiştiricileri Birliği Ana Sözleşmesinin intibakının yapılması,
 • 2017-2018- yıllarına ait, Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve oylanması,
 • Birliğe gelir temin edilmesi amacıyla,
  1. 2017-2018-yılları Üye giriş aidatının belirlenmesi,
  2. 2017-2018-yılları Üye yıllık aidatınınbelirlenmesi,
  3. 2017-2018-yılları Hizmet bedelininbelirlenmesi,
 • Ana Sözleşmede belirtilen çerçeve doğrultusunda Genel Kurul tarafında Yönetim Kuruluna yetki verilecek konuların görüşülmesi ve oylanması
  1. Birlik faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacak menkul, gayrimenkul ve araç kiralama,
  2. Birlik faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan girdilerin temin edilmesi
  3. Birlik adına satın alınacak gayrimenkulün araştırılması ve resmi takiplerinin yapılması,
  4. Birlik üyelerinin menfaati doğrultusunda yapılacak her türlü projeyi hazırlamak ve hazırlanacak projelere ortak olmak ve desteklemek,
  5. Birlik üyelerinin menfaati doğrultusunda, arıcılıkla ilgili kurulmuş ve kurulacak olan şirket ve işletmelere ortak olmak.
  6. Hayvancılık Desteklemelerinin Bakanlık tarafından birlikler üzerinden ödenmesi durumunda; birliğin cari alacakları tahsil edildikten sonra kalan desteğin üyenin hesabına aktarılması,
  7. Banka ve diğer kuruluşlardan temin edilecek kredi ve yardımlar ile gerçekleştirilecek yatırımların uygulanması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi.
 • Birlik üyelerinin menfaati için, Muğla İli Menteşe İlçesi, Kafaca Mahallesindeki Mülkiyeti Birliğimize ait olan, 3098 Parsel sayılı,N20-C-01-A-1-C Pafta nolu,4.260m² yüzölçümlü imarlı arsanın, üyelerimize yeni hizmetler sunabilmek amacıyla, inşaat aşamasından, yapının kullanımına kadar tüm işlemlerin yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,
 • Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi (TEKNOPARK) için, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği olarak %1 hisse alınması ve Şirket Organlarında Birliğimizi temsil etmek üzere Yönetim Kuruluna Yetki verilmesinin görüşülmesi
 • “Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Madde-9/d bendi gereğince üyelik şartlarını kaybetmiş üyelerin durumunun görüşülmesi ve oylanması,
 • Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve yollukların belirlenmesi,
 • Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve Merkez Birliği delegelerinin seçimi,
 • Dilek ve Temenniler,
 • Kapanış.